Hapert Heeft Het!

Samen vooruit voor Hapert

De gemeente Bladel heeft Negen opdracht gegeven om samen met de inwoners in Hapert aan de slag te gaan voor de toekomst van Hapert, onder andere met betrekking tot de toekomstige MFA. Hapert heeft veel in huis om te zorgen voor een leefbare toekomst. Zoals de vele betrokken inwoners die zich inzetten voor een levendig Hapert. Samen met hen gaan we aan de slag om Hapert klaar te maken voor de inwoners van nu én later.

Gebiedsvisie Hapert 2040

Het Georganiseerd Burgeroverleg Hapert (GBOH) heeft samen met de inwoners van Hapert de afgelopen maanden hard gewerkt aan een gebiedsvisie kern Hapert 2040. Deze nieuwe gebiedsvisie voor Hapert (met inbegrip van buurschap Dalem) moet gelden voor de komende 20 jaar, als onderdeel van de Omgevingsvisie voor de gemeente Bladel. Het GBOH is hiervoor een participatieproces gestart, daarbij ondersteund door Negen. In het proces stond co-creatie centraal. De inwoners van Hapert weten zelf immers het beste wat nodig is om hun dorp leefbaar te maken en houden. Middels verschillende processtappen is input opgehaald voor de gebiedsvisie, op een wijze waarmee een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van alle inwoners werd bereikt. Aan de hand van vijf thema’s is input verzameld:

  • Wonen in Hapert
  • Functionele versterking centrumgebied
  • Duurzaam en groen Hapert
  • Veilig en bereikbaar Hapert
  • Zorg & welzijn in Hapert

Hieronder kan de eerste variant van het visiedocument worden gedownload. Dit document omschrijft de aanpak en het resultaat van dit proces, zoals opgehaald bij de inwoners van Hapert. Per thema zijn de belangrijkste bevindingen geanalyseerd en uitgewerkt in speerpunten.

Download hier de gebiedsvisie Hapert 2040

Hapert heeft het! Jeugd voor de toekomst

Karin van de Wouw is teamcoach bij Nummereen Kinderopvang in Hapert. “De jeugd heeft de toekomst en daar moeten we ons in Hapert voor inzetten”.

Karin ziet kinderen in Hapert opgroeien. “Elke dag weer zie ik de kinderen zich ontwikkelen en klaar maken voor de toekomst. Ik zet me in voor een goede connectie en samenwerking tussen school en het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang”. De jeugd heeft immers de toekomst en het dorp kan ze daarbij helpen, bijvoorbeeld met de MFA in Hapert. “De MFA is de toekomst voor de jeugd, daar komt alles samen in het dorp”. Bij de MFA kunnen kinderen leren, talent ontdekken en plezier beleven.

“Hapert is een ondernemend dorp. Gekenmerkt door een sterk verenigingsleven met betrokken vrijwilligers”. Daar is Karin trots op: “Het is mooi te zien hoe alle inwoners van Hapert naast elkaar samenleven en er iets ‘eigens’ van maken”. Daar sluit de nieuwe MFA goed bij aan. “Door frisse energie en eigenheid van de Hapertse inwoners, draagt de MFA bij aan een leefbaar Hapert. Het kan een ontmoetingscentrum worden voor zowel kinderen, jeugdigen als ouders”. Dat kan alleen als inwoners hiervoor hun verantwoordelijkheid nemen. “Samen kunnen we zorgen voor een leefbaar Hapert, vol betrokkenheid en energie van de inwoners. Dat maakt dat het hart van Hapert blijft kloppen voor de toekomstige kinderen in Hapert!”

Kinderen van Basisschool Het Palet dachten al mee over de toekomst van Hapert. Ontdek hun ideeën in de video.

Samen aan de slag

De wereld verandert snel. In Hapert wonen over twintig jaar minder mensen, en steeds minder jongeren en meer ouderen. Dit heeft invloed op onze vraag en behoefte om prettig te leven in Hapert. Daarom moeten we nadenken over de toekomst van Hapert. De aanwezigheid van de MFA in Hapert speelt daarbij een belangrijke rol. We stellen ons de vraag hoe we in de toekomst om willen gaan met de MFA en wat en wie daarvoor nodig zijn in Hapert. En wie kan daar beter over meedenken dan de inwoners uit Hapert en de (toekomstige) gebruikers van de MFA.

Hapertse dorpsbijeenkomst

De gemeente Bladel heeft Negen opdracht gegeven om aan de slag te gaan voor de toekomst van Hapert en specifiek de MFA. Daarvoor organiseren we op donderdag 23 mei een dorpsbijeenkomst in Hapert. Samen met inwoners en verenigingen willen we kansen en ontwikkelingen voor Hapert bespreken en hierin de functies en activiteiten van de MFA meenemen. We horen graag wat jullie belangrijk vinden om de leefbaarheid in Hapert te behouden en versterken.

Zij denken al mee

Een aantal (jonge) inwoners uit Hapert denkt al met ons mee. Zoals leerlingen van Basisschool Het Palet. Zij waren voor 1 dag de baas van Hapert en bedachten ideeën voor de toekomst van Hapert. Ook betrokkenen van gemeenschapshuis Den Tref, het GBOH, De Kloostertuin, de seniorenvereniging, kinderopvang én bibliotheek doen mee.

Dorpsbijeenkomst 23 mei

Bijna 60 inwoners uit Hapert namen deel aan de eerste bijeenkomst en deelden hun dromen en ideeën voor de toekomst van Hapert. Hapert heeft al veel in huis voor een leefbare toekomst, voor jong en oud. Maar er liggen veel kansen voor Hapert en specifiek de MFA om daar aan bij te dragen. Nieuwsgierig naar alle dromen en ambities? Bekijk hier de verzamelde input.

Dorpsbijeenkomst 20 juni

In een volgende bijeenkomst werkten 20 inwoners verder aan de ideeën voor de toekomst van Hapert. Ze gingen aan de slag met de thema's en bedachten verschillende ideeën:

Inwoners van de toekomst: we willen Hapert aantrekkelijk maken en houden voor kinderen en jongeren. Zorgen dat er voor hen genoeg te beleven valt, dat ze zich er kunnen ontwikkelen en er kunnen blijven wonen, nu en in de toekomst.
Idee: Jongeren meer betrekken bij aanbod voor die doelgroep. Meer naar ze luisteren en vragen voor input. Ism scholen en verenigingen. In vorm van maatschappelijke stage zelf activiteiten laten bedenken en uitvoeren. Daarnaast bij MFA meer cultureel aanbod en klein podium.

Ontmoeting tussen jong en oud: we willen dat ouderen vitaal oud kunnen worden in Hapert. Ouderen kunnen (zo lang mogelijk) zelfstandig/thuis blijven wonen en er zijn voldoende voorzieningen dichtbij huis. We stimuleren ontmoeting onderling, maar willen vooral jong en oud met elkaar verbinden.
Idee: van MFA ontmoetingsplek plek met allerlei activiteiten voor jong en oud samen. Jong leert van oud en andersom. Rondom MFA zorgen voor groene omgeving die uitnodigt tot ontmoeting, bijv jeu de boules. Maar ook duurzaamheid en gezondheid, zoals een moestuin of pluktuin.

Vitale verenigingen: verenigingen dragen bij aan de leefbaarheid in een dorp, ook in Hapert. We willen dat verenigingen vitaal worden en blijven en onderling meer samenwerken om inwoners te binden aan de verenigingen en ontmoeting te stimuleren. Hapert kent veel verenigingen die eigen initiatief nemen en (samen) activiteiten opzetten.
Idee: platform voor verenigingen realiseren waar verenigingen elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. In de vorm van een verenigingscafé, maar ook digitaal via een platform incl evenementenkalender.

Samen vooruit: Hapert heeft veel voorzieningen en kent veel activiteiten voor jong en oud. Maar het dorpse karakter gaat nooit verloren. Hapert heeft een gezellige dorpskern met de MFA als middelpunt. Ondernemers werken samen met maatschappelijke organisaties en verenigingen om Hapert bruisend te houden. We nemen eigen initiatief en organiseren samen activiteiten.
Idee: Activiteitenraad vanuit MFA opzetten waarin verenigingen, jong en oud vertegenwoordigd zijn om aanbod op te zetten. Dit ontsluiten via digitaal platform en benutten als tool om Hapert te promoten.

Themasessie gemeenteraad

Alle opgehaalde input in Hapert is verwerkt in een rapport, dat besproken is met het GBOH en de gemeente Bladel. Dit is tevens tijdens een themasessie voor de gemeenteraad gepresenteerd. Bekijk hier het rapport of de samenvatting.

Samenvatting-Toekomst-MFA-Hapert-okt-2019.jpg#asset:2107


Hapert heeft het! Betrokken inwoners

Cees van de Ven werkte 8 jaar als wethouder in een buurgemeente en besloot vorig jaar naar Hapert te verhuizen. Binnen de kortste keren werd hij gevraagd of hij zich wilde inzetten voor Hapert. “Daar hoefde ik niet lang over na te denken, want ik wil graag betrokken zijn bij wat er gebeurt in mijn dorp”.

Cees is voorzitter van Stichting Gemeenschapshuis Hapert en bestuurslid van het GBOH (Georganiseerd Burger Overleg Hapert). “Ik vind het enorm leuk en waardevol om samen met anderen iets op te bouwen voor de toekomst”. En die mensen zijn hard nodig, ook in Hapert. “Het is steeds moeilijker om mensen te porren voor vrijwilligerswerk. We zetten ons juist in voor onze inwoners en dat moeten we blijven doen om Hapert levend te houden”. Zonder mensen, geen voorzieningen. En zonder voorzieningen, zoals een supermarkt, een bakker, een postagentschap etc, geen bruisende kern meer. Maar zonder vrijwilligers bijvoorbeeld ook geen brandweer meer in Hapert.

Gelukkig kent Hapert nog veel betrokken mensen. “De betrokkenheid van onze inwoners is best bijzonder en dat is iets om trots op te zijn”. Iedereen wil er voor gaan. “We hebben geen klaagmentaliteit in Hapert, maar we pakken zaken juist aan. Het wordt wel een uitdaging om telkens weer de juiste mensen bij elkaar te krijgen. Maar er zijn nog altijd enthousiaste mensen die zich samen pakken, daar krijgt Hapert veel mee voor elkaar”.

De ontwikkeling van een nieuw MFA laat dat ook mooi zien. “Alle neuzen staan dezelfde kant op en we zijn altijd open eerlijk tegen elkaar, ook als we het even niet met elkaar eens zijn. We komen altijd samen tot een oplossing. Ook de gemeente werkt daaraan mee”. Met het nieuwe MFA kan Hapert de toekomst tegemoet. “We willen van het MFA een thuis maken voor alle inwoners van Hapert; een huiskamer voor iedereen in het hart van onze kern”.

Hapert heeft het! Vol trots en energie

Ruim 10 jaar geleden mopperde de Hapertenaar zich wat af. Het liep niet allemaal zoals men wenste. Totdat in 2008 het initiatief werd genomen voor het GBOH. “Steeds meer inwoners kwamen tot het inzicht dat we vooruit moesten kijken en niet moesten blijven mopperen”, vertelt voorzitter Frits Oomen.

Frits is geen onbekende in Hapert. Hij heeft jaren bij de gemeente gewerkt en is altijd actief geweest als vrijwilliger. “Ik ben altijd betrokken geweest bij verenigingen. Je leert een dorp het beste kennen door betrokken te zijn als vrijwilliger. Ik heb dit van thuis uit meegekregen”. Frits is trots op zijn Hapert. “Het dorp is enorm veranderd de afgelopen jaren en steeds meer mensen nemen zelf initiatief. Zo is ook het GBOH (Georganiseerd Burger Overleg Hapert) ontstaan”.

Frits is al meer dan een decennium medebestuurder van het GBOH. “Als je iets wil bereiken, moet je met het gezicht naar de toekomst staan en met de rug naar het verleden. Dat besef hebben gelukkig steeds meer mensen in Hapert”. En het GBOH helpt daar enorm bij. Het is van en voor de gemeenschap in Hapert. “Het GBOH is een echte vertegenwoordiging van het dorp en is politiek onafhankelijk”. De gemeente ziet het GBOH als belangrijke partner. “De gemeente betrekt ons steeds meer bij allerlei ontwikkelingen en geeft burgerinitiatieven een reële kans. De samenwerking met de gemeente gaat dan ook erg goed. Samen hebben we al veel gerealiseerd”. Dat lukt alleen doordat veel enthousiaste mensen er samen de schouders onder zetten.

Het GBOH is wel nog steeds een mannenaangelegenheid. En ook voor het GBOH is het een uitdaging vrijwilligers te werven. “We willen graag alle doelgroepen uit Hapert goed kunnen vertegenwoordigen. Vooral ook de jeugd. Zij zijn natuurlijk de inwoners van de toekomst en gebruikers van de MFA”. De oude generatie vrijwilligers moet volgens Frits de gelegenheid krijgen meer los te laten. “We moeten plaats maken voor de nieuwe generatie en zorgen dat onze verenigingen ook in de toekomst kunnen rekenen op de inzet van betrokken mensen. Als we elkaar blijven helpen en bouwen aan de toekomst dan kunnen we zeker goed blijven wonen in Hapert”.

Hapert heeft het! Van jong tot oud

Een bijzonder project van Basisschool Het Palet, al ruim 15 jaar. Jong en oud ontmoeten elkaar en leren van elkaar. Silke, Tessa en Nienke vertellen er samen met Antoon en Simon over.

Al 15 jaar kiest Basisschool Het Palet voor het project van jong en oud. “We brengen kinderen uit Hapert in contact met ouderen, zodat ze van elkaar kunnen leren”, vertelt Antoon (De Kloostertuin). De leerlingen van de school vertellen hoe het werkt: “We beginnen al in de klas om ons interview voor te bereiden. Daarna gaan we bij de ouderen op bezoek en met hen in gesprek. We moeten het interview uitwerken en ook onze eigen tijdlijn maken. Tot slot komen de ouderen ook nog een keer naar school om mee te doen aan een activiteit”. Simon (seniorenvereniging) vertelt: “De ouderen hebben enorm veel verhalen te vertellen en vinden het leuk om over vroeger te praten. We vertellen de kinderen over hoe het vroeger was, wat onze dagelijkse bezigheden waren en hoe Hapert veranderd is”.

En wat hebben de kinderen er van geleerd? “We leren veel over vroeger. Hoe de mensen woonden en naar school gingen. Heel anders dan nu”. En het is vooral erg leuk om te doen. “Ik was best zenuwachtig voor het interview, maar het was leuk om bij de mensen thuis te komen”. En ook de ouderen leren van de kinderen. “We ervaren dat kinderen tegenwoordig veel opener en nieuwsgieriger zijn. Ze moeten ook steeds meer zelf regelen”, volgens Simon. Het project is elk jaar weer een succes: “De kinderen doen altijd enthousiast mee en gaan graag bij de ouderen langs”, aldus Antoon.

Het is voor Hapert belangrijk om het contact tussen jong en oud te stimuleren. “We moeten elkaar blijven helpen en opzoeken, ook in de toekomst. Dan kunnen we iets bieden voor iedereen in Hapert, want iedereen moet kunnen meedoen”. De nieuwe MFA draagt daar ook aan bij. “Een huiskamer voor Hapert waar mensen elkaar ontmoeten en samenwerken”. Door de nauwe onderlinge samenwerking wordt het van en voor iedereen. “We betrekken mensen bij alle ontwikkelingen in het dorp, daardoor krijgen we samen veel voor elkaar”.

Logo-Hapert-Heeft-Het.png#asset:1166