Samen leven in Leudal

Klaar voor de toekomst

We willen de kernen in Leudal levendig en bruisend houden. Daar dragen voorzieningen en accommodaties aan bij. Maar vooral ook de mensen. Zij hebben de kracht om samen veel te bereiken. De wereld verandert echter snel en dat beïnvloedt onze leefomgeving. Daarom moeten we nadenken over de toekomst van de gemeente Leudal. Niet alleen voor de inwoners van nu, maar juist voor de inwoners van later. We moeten door een andere bril naar de toekomst van onze voorzieningen en accommodaties kijken. Dat doen we samen met inwoners en verenigingen, want jouw blik op de toekomst telt.

Afbeelding

Blik op de toekomst

De wereld verandert behoorlijk snel. Er wonen minder mensen in de gemeente Leudal. Dit heeft veel invloed op onze vraag en behoefte om prettig te leven in de kernen in Leudal. Over twintig jaar is het aantal inwoners in de gemeente Leudal volgens de prognoses met 15% gedaald! Al deze ontwikkelingen zorgen er voor dat we op dit moment moeten nadenken over de toekomst van Leudal. En dat we vooral door een andere bril naar de toekomst moeten kijken. We stellen ons de vraag hoe we in de toekomst om willen gaan met de voorzieningen en accommodaties die daarbij nodig zijn. Dat heeft geleid tot een nieuw accommodatiebeleid.

Naar aanleiding van de startnotitie accommodatiebeleid, in juli 2019 vastgesteld door de gemeenteraad, is in interactie met inwoners, verenigingen en organisaties kwalitatieve en kwantitatieve informatie opgehaald. Dit als input voor het accommodatiebeleid. Daarbij is aangegeven welk aanbod in de toekomst noodzakelijk is, wat daarvoor moet worden gedaan en hoe dit aan te pakken. Om tot het accommodatiebeleid te komen is er contact geweest met meer dan 500 inwoners.

In het accommodatiebeleid zijn de kaders en uitgangspunten uit de startnotitie als basis opgenomen. Vervolgens is gekeken welke ontwikkelopgaven er noodzakelijk zijn per dorp in Leudal. Deze ontwikkelopgaven vormen een uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. Zo zijn er ontwikkelopgaven die extra prioriteit hebben. Denk aan de toekomst van zwembaden in Leudal. Er zijn ontwikkelopgaven rondom de gemeenschapshuizen en ontwikkelopgaven specifiek voor de dorpen.

Het college heeft op 17 december 2019 besloten de gemeenteraad te vragen in te stemmen met het accommodatiebeleid. Deze besluitvorming wordt op 11 februari 2020 verwacht. Vooruitlopend op de besluitvorming vindt op 14 januari 2020 een raadsinformatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst worden de gemeenteraadsleden geïnformeerd over het voorgestelde accommodatiebeleid. De raad kan dan nog verbetervoorstellen doen

Bekijk het accommodatiebeleid
Afbeelding

Samen aan de slag

De gemeente is samen met inwoners en verenigingen aan de slag gegaan om een nieuw accommodatiebeleid te maken. Samen werken we aan een bruisende en leefbare gemeente Leudal met toekomstbestendige accommodaties. Daarvoor gingen we in gesprek met inwoners om hun blik op de toekomst te achterhalen. We gingen ook in gesprek met de binnensport- en buitensportverenigingen, met de dorpsraden/dorpsoverleggen en het OOG. Bekijk hier het verloop van het proces en de opgehaalde input voor het accommodatiebeleid.

Startnotitie Accommodatiebeleid

Voor de eerste fase zijn een aantal gesprekken en bijeenkomsten geweest o.a. met sportverenigingen, dorpsraden en het Overkoepelend Overlegorgaan Gemeenschapshuis. Bekijk hier de presentaties en samenvatting van de gesprekken.

Op 2 juli 2019 is de startnotitie accommodatiebeleid in de gemeenteraad besproken en vastgesteld. Deze startnotitie schetst de kaders en richting voor de uitwerking. Bekijk hier de startnotitie.

Dorpsbijeenkomsten

In de tweede fase om te komen tot het accommodatiebeleid is de interactie met verenigingen, maatschappelijke organisaties en inwoners centraal gezet. Daarom hebben we in alle Leudalse dorpen, samen met de dorpsraden, een dorpsbijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomsten waren er op gericht om eerder opgehaalde input te actualiseren en samen met betrokkenen te kijken naar het huidige aanbod van accommodaties en de toekomstige vraag. In Buggenum en Hunsel vond geen dorpsbijeenkomst plaats, maar werd input opgehaald via de dorpsraden en actieve werkgroepen. Download hieronder de presentatie die gegeven is tijdens de dorpsbijeenkomsten. Of bekijk per dorp de lokale informatie en opgehaalde input tijdens de bijeenkomst.

Open inloop

De opbrengst van de dorpsbijeenkomsten werd gepresenteerd tijdens twee inloopbijeenkomsten (18 november in Grathem en 20 november in Neer). Tijdens de inloop konden inwoners de concept actiepunten per dorp bekijken en hierop reageren. De gegeven input wordt bekeken en daar waar mogelijk en passend verwerkt in het concept accommodatiebeleid. Bekijk hieronder:

In gesprek met wethouder Backus

Wethouder Backus vertelt waarom een nieuw accommodatiebeleid voor de gemeente Leudal nodig is en waarom het belangrijk is hier samen aan te werken.